Bešeiminikių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Varėnos rajone

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-07-16         Projekto pabaiga: 2013-08-31
Bendra projekto vertė:
68 835,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
65 393,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
64 886,73 €
Iš jo ES dalis:
65 393,64 €
Iš jo ES dalis:
64 886,73 €

Varėnos rajono teritorijoje per šimtus metų susiformavęs kraštovaizdis per paskutiniuosius 30-40 metų smarkiai degradavo – sovietmečiu intensyviai melioruotos kaimo vietovių kraštovaizdžio erdvės įgijo kolūkinės gamybos ir industrinės aplinkos požymių, prarado etnokultūrinį savitumą, o sovietmečiu pastatyti gyvulininkystės kompleksai, sandėliai, fermos bei kiti statiniai, per pastaruosius 10 metų praradę savo tiesiogines funkcijas, buvo apleisti ir ne tik vizualiai teršia Varėnos rajono kraštovaizdį, mažina jo patrauklumą, bet ir mažina potencialias galimybes pritaikyti teritorijas lankymui, turizmo plėtrai. Taip pat daugeliu atvejų apleisti statiniai kelia pavojų žmonių gyvybei. Projektas orientuotas į apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimą Varėnos rajone. Apleisti pastatai yra tankiai gyvenamų kaimų teritorijoje, pagal statistinius duomenis Gudžių k. gyvena 388 gyventojai, o Pilvingių k. 188 gyventojai. Pagrindinė projekto veikla: likviduoti statinius, neatitinkančius esminių statinio reikalavimų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Ketinama likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir kitus savivaldybei patikėjimo teise priskirtus aplinką žalojančius objektus. Preliminariai numatoma nugriauti 4 objektus: 1 kiaulidės pastatą Pilvingių k. Merkinės sen., 2 kiaulidės pastatus Gudžių k, Varėnos sen., 1 karvidės pastatus Gudžių k, Varėnos sen.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-11
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-11-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Varėnos raj.