„Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas“

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-01-11         Projekto pabaiga: 2011-07-29
Bendra projekto vertė:
365 277,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
365 277,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
331 605,55 €
Iš jo ES dalis:
310 485,84 €
Iš jo ES dalis:
281 864,72 €

Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokyklos pastatas (Ateities g. 13) pastatytas dar 1975 m., todėl šiluminės savybės netenkina šiuo metu galiojančių statybos techninių reglamentų (STR) bei sanitarinės higienos normų (HN) reikalavimų. Nustatyta, kad išorinių pastato sienų, stogo virš sporto ir aktų salių, senų ir susidėvėjusių durų bei medinių langų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Druskininkų lopšelio - darželio "Bitutė" pastatas (Ateities g. 22) pastatytas 1985 m. Nustatyta, kad pastato išorinės sienos neatitinka keliamų reikalavimų,o stogo hidroizoliacinė danga yra susidėvėjusi, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Kiekvienais metais pastatams apšildyti sunaudojama daug šiluminės energijos, kuri sparčiai brangsta.Atlikus energetinius auditus, paaiškėjo, kad neracionalus šilumos vartojimas (prieš renovaciją pastatų norminis šilumos suvartojimas siekė "Saulės" pagrindinėje mokykloje ir lopšelyje - darželyje "Bitutėje" atitinkamai siekė 97,7 ir 204 kWh/m2 šildomo ploto per metus) bei vis didėjančios išlaidos energijai iššaukia rekonstravimo darbų būtinybę. Druskininkų savivaldybė šiuo metu yra pajėgi įgyvendinti projektą tik su ES struktūrinių fondų pagalba. Projekto pasiektus rezultatus pajaustų moksleiviai ir mokyklos darbuotojai, kurie naudotųsi HN ir STR reikalavimus atitinkančiomis patalpomis, bei Druskininkų miesto savivaldybė, kuri sutaupytų lėšų dėl sumažėjusių mokyklos energetinių sąnaudų. Energijos taupymo požiūriu būtų atnaujinti du viešosios paskirties pastatai, kuriuose bendras sutaupytos energijos kiekis per metus siektų 640 MWh.Dėl atliktos pastatų rekonstrukcijos Druskininkų miesto savivaldybė pajaus ilgalaikę sumažėjusią finansinę naštą apmokant energetines pastato sąnaudas. Be to didės moksleivių darbo našumas ir motyvacija (pamokų ir užklasinės veiklos metu), sportinis aktyvumas bei susirgimų prevencija.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-11
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-11-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų