Invest LT-2 VP2-2.1-ŪM-06-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-06-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
62 634 243 €
Prašomas finansavimas:
176 769 391,45 €
Skirtas finansavimas:
65 778 645,26 €

Invest LT-2

2013 m. kovo 6 d. LRV nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Preojektų atrankos būdas
Projektų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Invest LT-2“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą.

Remiama veikla – tiesioginės vidaus investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Projektų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) Rodiklio paskirtis
Rezultato pritraukta privačių investicijų mln. litų

140

veiksmų programos rodiklis
  sukurtos ilgalaikės darbo vietos skaičius 1000 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendini­mo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto projektai, skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus skaičius 29 veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

 

 

ES fondų lėšos – iki nacionalinės projektų lėšos
Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip
114760397 0 0 0 114760397 229520794


Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Projektai, finansuojami priemonės lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“, VP3-1.3-ŪM-06-K priemonės „Turizmo paslaugų / produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ lėšomis.“ 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai