Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra VP3-1.4-AM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-08-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 502 780 €
Prašomas finansavimas:
7 719 141,28 €
Skirtas finansavimas:
5 552 193,74 €

Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra

2010 m. spalio 20 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1506 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą, kuri užtikrintų veiksmingą visuomenės informavimą apie aplinkos būklę ir kitus su aplinka susijusius klausimus, formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką, sudarant palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Remiamos veiklos:

visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi priemonių įgyvendinimas;

tyrimų, studijų ir kitos dokumentacijos šio skirsnio ketvirtojoje pastraipoje nurodytoms veikloms rengimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Aplinkos ministerija ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

visuomenės informuo­tumo apie aplinkos apsaugą pagerėjimas

procentiniai punktai

12

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

Produkto

įgyvendinti projektai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17500000

0

0

0

0

17500000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-11-04

Susiję kvietimai