Inogeb LT-1 VP2-1.4-ŪM-03-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-03-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 179 639 €
Prašomas finansavimas:
10 902 431,08 €
Skirtas finansavimas:
6 401 289,07 €

Inogeb LT-1

2011 m. vasario 17 d. LRV nutarimo Nr. 193 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Inogeb LT-1“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą.

Remiamos veiklos:

šmodernių technologijų ir inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas (pavyzdžiui, viešo pobūdžio informacinės medžiagos (taip pat garso ir vaizdo) kūrimas, rengimas ir sklaida arba kūrimo, rengimo ir sklaidos organizavimas ar koordinavimas, viešo pobūdžio informacijos portalų, duomenų bazių kūrimas ar jų turinio informacinis palaikymas, dalyvavimas panašią veiklą plėtojančių užsienio ar tarptautinių organizacijų projektuose);

inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams, teikimas šiose srityse: technologiniai auditai, technologijų apžvalgos, rinkos analizės ir naujų produktų rinkodara, technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių paieška, konsultavimas intelektinės (pramoninės) nuosavybės teisių apsaugos klausimais; konsultavimas MTTP projektų klausimais, konsultavimas naujų produktų pateikimo į rinką (testavimo, sertifikavimo, ženklinimo, kita) klausimais, konsultavimas MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių paieškos ir pasirinkimo klausimais, konsultavimas šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo klausimais, konsultavimas naujų inovacinių įmonių steigimo klausimais.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – viešosios įstaigos, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sukurtos naujos technologinės įmonės

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

įmonės, pasinaudojusios inovacijų paramos paslaugomis

skaičius

1000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

teikiamų inovacijų paramos paslaugų paklausos padidėjimas per 2 metus po projekto įgyvendinimo(rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektai, panaudoję savo versle konsultacijų metu gautas rekomendacijas per 2 metus po projekto įgyvendinimo, – iš visų projektų įgyvendinimo metu gavusių konsultacinę pagalbą SVV subjektų (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai

skaičius

16

veiksmų programos rodiklis

įgyvendintos šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų sklaidos priemonės

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

sukurti viešo pobūdžio informacijos portalai ar duomenų bazės

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

22172301

0

0

0

0

22172301

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2011-04-18

Susiję kvietimai