Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu VP3-3.4-ŪM-04-R

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
92 284 863 €
Prašomas finansavimas:
134 662 899,29 €
Skirtas finansavimas:
100 513 262,23 €

Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.

Remiamos veiklos: viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybės ar jos įstaigų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybių biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas (išskyrus tuos atvejus, kai kreipiamasi dėl finansavimo pagal Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006–2008 metų programą ir mokykla įtraukta į 2008 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašą iki 2007 m. gruodžio 23 d.).

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos

GWh

36

veiksmų programos rodiklis

Produkto

energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų

skaičius

80

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

270845000

47796176

0

0

0

318641176

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

40626750

67711250

81253500

54169000

27084500

0

270845000

1.

Alytaus

0

2246659

3744432

4493319

2995546

1497773

0

14977729

2.

Kauno

0

7999407

13332345

15998814

10665876

5332937

0

53329379

3.

Klaipėdos

0

4464880

7441466

8929760

5953173

2976587

0

29765866

4.

Marijampolės

0

2226346

3710577

4452692

2968460

1484231

0

14842306

5.

Panevėžio

0

3461399

5768999

6922798

4615199

2307599

0

23075994

6.

Šiaulių

0

4277997

7129994

8555993

5703996

2851998

0

28519978

7.

Tauragės

0

1616945

2694908

3233889

2155926

1077963

0

10779631

8.

Telšių

0

2189782

3649636

4379564

2919709

1459855

0

14598546

9.

Utenos

0

2173531

3622552

4347062

2898042

1449021

0

14490208

10.

Vilniaus

0

9969804

16616341

19939609

13293073

6646536

0

66465363

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

0

40626750

67711250

135422500

27084500

0

270845000

1.

Alytaus

0

0

0

0

2246659

3744432

7488865

1497773

0

14977729

2.

Kauno

0

0

0

0

7999407

13332345

26664690

5332937

0

53329379

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

4464880

7441466

14882933

2976587

0

29765866

4.

Marijampolės

0

0

0

0

2226346

3710577

7421152

1484231

0

14842306

5.

Panevėžio

0

0

0

0

3461399

5768999

11537997

2307599

0

23075994

6.

Šiaulių

0

0

0

0

4277997

7129994

14259989

2851998

0

28519978

7.

Tauragės

0

0

0

0

1616945

2694908

5389815

1077963

0

10779631

8.

Telšių

0

0

0

0

2189782

3649636

7299273

1459855

0

14598546

9.

Utenos

0

0

0

0

2173531

3622552

7245104

1449021

0

14490208

10.

Vilniaus

0

0

0

0

9969804

16616341

33232682

6646536

0

66465363

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-19

Susiję kvietimai