Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai VP3-3.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
87 153 963 €
Prašomas finansavimas:
196 885 339,55 €
Skirtas finansavimas:
84 893 053,23 €

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija 

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai.

Remiamos veiklos:

katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą);

naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios padidėjimas

MW

100

papildomas rodiklis; jis leis pasiekti strateginio konteksto rodiklius

Produkto

įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę

skaičius

35

papildomas rodiklis; jis padės nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodik­lis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

239928435

0

0

0

239928435

479856870

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai