„Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ (ĮSA skatinimas Lietuvoje)

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jungtinių tautų vystymo programa(UNDP)
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2008-08-14
Prašoma lėšų suma:
130 329,01 €
Skirtas finansavimas
130 329,01 €
Iš jo ES dalis:
130 329,01 €

Europos Sąjungoje įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) siejama su Lisabonos strategijos ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais tikslais, nes įmonės, įgyvendinančios ĮSA prisideda prie darbo vietų kūrimo ir darbo sąlygų gerinimo. 2007 m. ĮSA bazinis tyrimas rodo, kad ĮSA plėtrą Lietuvoje stabdo fragmentiškas ĮSA suvokimas, nedidelės galimybės keistis patirtimi, ĮSA specialistų trūkumas ir kt. veiksniai. Lietuvos darbo rinkai būdingas susiskirstymas į vyriškus ir moteriškus darbus, 2006 m. tik 23 proc. dirbo abiem lytims vienodai tinkamą darbą (IV-asis Europos darbo sąlygų tyrimas). Projektu siekiama įgyvendinti ĮSA plėtrą įgalinančią aplinką skatinančias priemones, numatytas 2005 m. gruodžio 22 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme Nr. A1-337. Tikslinės grupės: įmonių atstovai, ĮSA patarėjai, ĮSA srityje dirbančios asociacijos, profesinės sąjungos, akademikai. Projektas padės įmonėms taikyti darnaus vystymosi principus, lengviau prisitaikyti prie pakitusių darbo rinkos sąlygų, didinti įmonių patrauklumą darbuotojams, jų pasitenkinimą savo darbu ir aplinka, socialinį saugumą, lojalumą įmonei, sumažės konfliktų darbe. Rengiamos diskusijos, metodinės priemonės, mokymai, įmonių rinkimai padidins įmonių informuotumą apie Lietuvos ir užsienio gerąją praktiką įgyvendinant ĮSA, bus sudarytos sąlygos įmonėms diegti šiuos principus versle, keistis gerąja praktika, naudotis ĮSA patarėjų paslaugomis. Sukūrus socialinių ataskaitų programą ir gaires bei apmokius įmones bus sudarytos palankesnės sąlygos įmonėms skelbti ataskaitas, lyginti jas pagal vieningus rodiklius. Parengus metodiką ir gaires dėl lyčių lygybės politikos įgyvendinimo privačiame sektoriuje ir ją testavus, padidės įmonių informuotumas apie lyčių lygybę ir atsiras šios politikos integravimo į verslą modelis, kuris galės būti plačiai taikomas privačiame sektoriuje. Sukūrus įmonių veiklos vertinimo metodinių priemonių/kriterijų sistemą atsiras galimybės vertinti įmonių ĮSA veiklos patikimumą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Įmonių socialinė atsakomybė
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-03-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-06-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-06-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą