„VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-01
Prašoma lėšų suma:
1 448 100,09 €
Skirtas finansavimas
1 448 100,09 €
Iš jo ES dalis:
1 448 100,09 €

Projekto tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) Lietuvoje ir skatinti įmones savo veikloje taikyti jos principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos. Projektu įgyvendinamos ĮSA plėtrą skatinančios priemonės pagal 2010 m. sausio 12 d. Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 metų programos įgyvendinimo 2009-2011 m. priemonių planą (NĮSA planas). Tyrimai rodo, kad ĮSA plėtrą Lietuvoje stabdo tokios sisteminės ir sunkiai įveikiamos kliūtys, kaip gyventojų pilietinio aktyvumo stoka, nepakankamai stiprios profesąjungos ir NVO. ĮSA suvokiama fragmentiškai, nėra ganėtinai integruota į įmonių strategijas (Nacionalinė ĮSA plėtros programa, 17 p.). Projekte numatytos kompleksinės veiklos, orientuotos į: a) įmonių ir susijusių grupių (profesinių sąjungų, NVO, mokslininkų) gebėjimų išmanyti ir diegti ĮSA principus didinimą; b) atsakingo vartojimo skatinimą; c) valstybės institucijų ir visuomenės geresnio ĮSA esmės ir vertės suvokimo skatinimą; d) švietimo ir tyrimų apie ĮSA skatinimą. Projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principus, efektyviau ir savalaikiai spręsti ekonominės krizės metu iškilusius socialinius iššūkius, prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų, didinti įmonių patrauklumą darbuotojams, jų pasitenkinimą savo darbu ir aplinka, socialinį saugumą, lojalumą įmonei, sumažinti konfliktų skaičių darbo vietoje, padidinti įdarbintų socialinės rizikos asmenų skaičių, užtikrinti kaštų taupymą atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus ir didinti verslo veiklos skaidrumą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Įmonių socialinė atsakomybė
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-03-V-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-03-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-08-10
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-08-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą