Paskelbtas kvietimas

Kviečiame valstybės institucijas teikti paraiškas informacinių technologijų saugai užtikrinti

Paramos priemonė1
VP2-3.2-IVPK-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-02-10         Galioja iki: 2012-04-13        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
1 368 897,71 €
Prašomas finansavimas:
3 471 002,61 €
Skirtas finansavimas:
1 368 884,43 €

Kviečiame valstybės institucijas teikti paraiškas informacinių technologijų saugai užtikrinti

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Informacinė visuomenė visiems

Prioriteto uždavinys
Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje.

Priemonė
VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“

Remiamos veiklos sritys
Veiksmai, skirti valstybės institucijų informacinių ir ryšių technologijų saugos, informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo priemonėms kurti ir diegti.

Galimi pareiškėjai

Valstybės biudžetinė įstaiga, valdanti pirmos kategorijos, priskirtos vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-247 (Žin., 2007, Nr. 78-3160; 2008, 127-4866), informacines sistemas.

 

Projekto partneriu(-iais) gali būti valstybės biudžetinė įstaiga(-os) ir valstybės įmonė (-ės).

Pareiškėjas, kuris teikė paraišką pagal Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“, finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. T-271 (Žin., 2010, Nr. 154-7867), ir jam buvo skirtas finansavimas projektui įgyvendinti pagal priemonę VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“, paraiškos pagal šį kvietimą pateikti negali ir atitinkamai finansavimas jam nebus skiriamas.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo
biudžetas
4 726 530 litų

Galutinis paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo terminas -2012 m. balandžio mėn. 13 d.

Paraiškos dėl projektų finansavimo priimamos Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius.

Daugiau informacijos:

Dėl projekto rengimo, projekto paraiškos pildymo ir kitų susijusių klausimų:
Centrinė projektų valdymo agentūra
El. p. d.lizunoviene@cpva.lt;
Tel. (8 5) 251 4383;
Faks. (8 5) 251 4401.

Dėl projekto idėjos, tikslų, rezultatų ir kitų susijusių klausimų:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
El. p. simonas.razgus@ivpk.lt;
Tel. (8 693) 63 981; Faks. (8 5) 266 5180.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
Finansavimas projektams pagal Priemonę skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Kita reikiama informacija:

Pareiškėjas su projekto paraiška turi pateikti investicinį projektą, parengtą pagal reikalavimus investicinių projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, struktūrai ir turiniui, nurodytus interneto svetainėje www.esparama.lt, dalyje „Gairės pareiškėjams / Naudinga informacija / Metodiniai nurodymai / Reikalavimai investiciniams projektams“.

Projekto paraiška teikiama iki kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos. Projekto paraiška VšĮi Centrinei projektų valdymo agentūrai gali būti išsiųsta paštu arba pareiškėjo įteikta asmeniškai. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti paraiškas nurodyta data. Kitais būdais išsiųsta arba kitais adresais įteikta, arba po kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos įteikta projekto paraiška atmetama.Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2012-02-10

Susiję kvietimai