Paskelbtas kvietimas

Moksliniams tyrimams ir technologinės plėtrai – naujas kvietimas

Paramos priemonė1
VP2-1.3-ŪM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-06-01         Galioja iki: 2011-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
13 522 358,66 €
Prašomas finansavimas:
33 152 134,10 €
Skirtas finansavimas:
8 009 425,41 €

Moksliniams tyrimams ir technologinės plėtrai – naujas kvietimas

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. 

Pagal priemonę „Intelektas LT“ bus finansuojamos mokslinių tyrimų (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinės plėtros (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) veiklos. Atkreipiame dėmesį, kad finansavimas nėra numatytas su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusiomis pradinėmis investicijomis.

Priemonės „Intelektas LT“ trečiajam kvietimui planuojama skirti 46,69 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-395 patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Kvietimas stabdomas, kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršija kvietime nurodytą sumą, kai dėl nepakankamo susidomėjimo šia priemone bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotas priemonei numatytos lėšos arba 2012 m. sausio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Kvietimas stabdomas paskelbiant viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei interneto svetainėse www.esparama.lt, www.lvpa.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja paskelbimo dieną.

Paraiška turi būti atsiųstas registruotu laišku, per pašto kurjerį arba asmeniška pristatyta į viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūrą adresu Savanorių pr. 28 , LT-03116 Vilnius.

Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 31 d. 24:00 val.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 268 7411, 268 7448, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt.

 

Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 268 7411

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų valdymo skyrius
Tel. (8 5) 268 8507

 

Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, Agentūra administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-06-01

Susiję kvietimai