Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas pažangioms viešosioms elektroninėms paslaugoms, skirtoms gyventojams ir verslo subjektams, kurti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-14-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-05-18         Galioja iki: 2011-10-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
28 962 001,86 €
Prašomas finansavimas:
64 339 581,64 €
Skirtas finansavimas:
30 412 439,37 €

Kviečiame teikti paraiškas pažangioms viešosioms elektroninėms paslaugoms, skirtoms gyventojams ir verslo subjektams, kurti

Kvietimo teikti paraiškas dėl projekto finansavimo pavadinimas KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAŽANGIŲ VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ, SKIRTŲ GYVENTOJAMS IR VERSLO SUBJEKTAMS, KŪRIMUI
Veiksmų programa Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas Informacinė visuomenė visiems
Prioriteto uždavinys Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje
Priemonė VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“
Remiamos veiklos sritys Bus finansuojamos šios veiklos:
1. veiksmai, susiję su valstybės biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų teikiamų administracinių paslaugų bei teikiamų ir (ar) administruojamų viešųjų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, perkėlimu į elektroninę erdvę, kuriant pažangias, inovatyvias, interaktyvias, aktualias, naudingas ir patogias elektronines paslaugas;
2. veiksmai, susiję su kokybiškai naujų (tradiciniais, t. y. šiuo metu naudojamais, bendravimo tarp viešojo administravimo institucijų ir gyventojų ar verslo įmonių kanalais neteikiamų), inovatyvių, naudingų elektroninių paslaugų gyventojams ir verslo subjektams sukūrimu;
3. veiksmai, susiję su viešųjų elektroninių paslaugų, skatinančių verslo įmones naudotis inovatyviais elektroninio verslo sprendimais, sukūrimu.
Galimi pareiškėjai Valstybės biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės ir viešosios įstaigos, kurių steigėja yra valstybė.
Projekto partneriu (-iais) gali būti valstybės biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių steigėja yra valstybė, ir privatūs juridiniai asmenys, įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, parengtus vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 (Žin., 2009, Nr. 137-5998).
Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas 100 000 000 litų.
Galutinis paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo terminas 2011 m. spalio 3 d.
Kur priimamos paraiškos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius.
Kur galima gauti informaciją

Dėl projekto rengimo, projekto paraiškos pildymo ir kitų susijusių klausimų:
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
el. p. d.gudeleviciute@cpva.lt
tel. (8 5) 249 9220
faks. (8 5) 251 4401

Dėl projekto idėjos, tikslų, rezultatų ir kitų susijusių klausimų:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
el. p. justina.malasauskaite@ivpk.lt
mob. (8 6) 183 3992
faks. (8 5) 266 5180

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
Kita reikiama informacija

Finansavimas projektams pagal priemonę skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Pareiškėjas su projekto paraiška turi pateikti investicinį projektą, parengtą pagal reikalavimus investicinių projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, struktūrai ir turiniui, nurodytus interneto svetainėje www.esparama.lt, dalyje „Gairės pareiškėjams / Naudinga informacija / Metodiniai nurodymai / Reikalavimai investiciniams projektams“.

Projekto paraiška teikiama iki kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos. Projekto paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai gali būti išsiųsta paštu arba pareiškėjo įteikta asmeniškai. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti paraiškas nurodyta data. Kitais būdais išsiųsta arba kitais adresais įteikta, arba po kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos įteikta projekto paraiška atmetama.

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-05-18

Susiję kvietimai