Paskelbtas kvietimas

Kviečiame valstybės institucijas teikti paraiškas informacinių technologijų saugai užtikrinti

Paramos priemonė1
VP2-3.2-IVPK-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-12-31         Galioja iki: 2011-06-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
11 276 490,68 €
Prašomas finansavimas:
13 831 962,90 €
Skirtas finansavimas:
10 560 824,70 €

Kviečiame valstybės institucijas teikti paraiškas informacinių technologijų saugai užtikrinti

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Informacinė visuomenė visiems

Prioriteto uždavinys
Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje.

Priemonė
VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“

Remiamos veiklos sritys
Veiksmai, skirti valstybės institucijų informacinių ir ryšių technologijų saugos, informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo priemonėms kurti ir diegti.

Galimi pareiškėjai
Valstybės biudžetinė įstaiga, valdanti pirmos kategorijos, priskirtos vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-247 (Žin., 2007, Nr. 78-3160; 2008, 127-4866), informacines sistemas.

Projekto partneriu (-iais) gali būti valstybės biudžetinė įstaiga (-os) ir valstybės įmonė (-ės).

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo
biudžetas

38 935 467 litų

Galutinis paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo terminas
- 2011 m. birželio mėn. 1 d.

Paraiškos dėl projektų finansavimo priimamos Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius.

Daugiau informacijos:

Dėl projekto rengimo, projekto paraiškos pildymo ir kitų susijusių klausimų:
Centrinė projektų valdymo agentūra
El. p. d.lizunoviene@cpva.lt;
Tel. (8 5) 251 4383;
Faks. (8 5) 251 4401.

Dėl projekto idėjos, tikslų, rezultatų ir kitų susijusių klausimų:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
El. p. simonas.razgus@ivpk.lt;
Tel. (8 5) 266 3981;
Faks. (8 5) 266 5180.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
Finansavimas projektams pagal Priemonę skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Kita reikiama informacija:

Pareiškėjas su projekto paraiška turi pateikti investicinį projektą, parengtą pagal reikalavimus investicinių projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, struktūrai ir turiniui, nurodytus interneto svetainėje www.esparama.lt, dalyje „Gairės pareiškėjams / Naudinga informacija / Metodiniai nurodymai / Reikalavimai investiciniams projektams“.

Projekto paraiška teikiama iki kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos. Projekto paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai gali būti išsiųsta paštu arba pareiškėjo įteikta asmeniškai. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti paraiškas nurodyta data. Kitais būdais išsiųsta arba kitais adresais įteikta, arba po kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos įteikta projekto paraiška atmetama.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-12-31

Susiję kvietimai