Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-05-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-10-20         Galioja iki: 2010-12-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
3 371 177,02 €
Prašomas finansavimas:
7 006 098,98 €
Skirtas finansavimas:
3 957 849,94 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“

2010 m. spalio 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Priemonės tikslas: atnaujinti ugdymo turinį, orientuoti jį į esminių mokinių kompetencijų ugdymo, ugdymo programų lankstumo, įvairiapusiškumo, didesnių pasirinkimo galimybių didinimą ir inovacijų skatinimą.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

1. integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese:

1.1. Privalomos veiklos:

1.1.1. integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pagal iš anksto parengtą(as) neformalaus mokymo programą (-as) (integruoto dalyko ir užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimo programa turi būti parengta ne mažiau nei dviem užsienio kalboms ir ją turi sudaryti integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodikos dėstymas, užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymas, pasiekiant ne žemesnį nei B2 lygį, dalyko kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymas, programos trukmė ne trumpiau nei 200 valandų.

1.1.2. praktinis integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodų taikymas bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose mokyklose (ne trumpiau nei 6 mėnesius).

1.2. Galimos veiklos:

1.2.1. metodinės (-ių) medžiagos (-ų) sukūrimas ir parengimas publikavimui elektroninėje erdvėje;

1.2.2. seminarų ir (arba) mokymų, supažindinančių mokyklos bendruomenę su integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymu, organizavimas.

2. verslumo ugdymo priemonių sukūrimas, įdiegimas ir tobulinimas:

2.1. Privaloma veikla – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas dirbti su naujomis verslumo ugdymo priemonėmis pagal iš anksto parengtą (-as) neformalaus švietimo programą (-as) kvalifikacijai tobulinti, kurią sudaro verslumo ugdymo metodikos dėstymas, aktyvių mokymo metodų įgūdžių formavimas, kompiuterinio modeliavimo pratybos ir kitų informacinių technologijų priemonių taikymo mokymas, programos trukmė ne trumpiau nei 40 valandų.

2.2. Galimos veiklos:

2.2.1. metodinės literatūros rengimas, įsigijimas;

2.2.2. verslumą skatinančių renginių (pvz., mugių) organizavimas;

2.2.3. dalyvavimas tarptautiniuose verslumą skatinančiuose renginiuose dalyvio teisėmis (mokytojai ir mokiniai).

3. ankstyvojo užsienio kalbos mokymo gerinimas:

3.1. Privaloma viena iš šių veiklų:

3.1.1. pradinių klasių mokytojų (kurie nėra pasiekę užsienio kalbos mokėjimo B2 lygiu) užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimas;

3.1.2. užsienio kalbų mokytojų, kurie mokys užsienio kalbos pradinių klasių mokinius, kvalifikacijos (užsienio kalbos mokymo metodikos pradinėse klasėse) tobulinimas;

3.1.3. pradinių klasių mokytojų mokymas pagal formaliojo švietimo programas (formaliojo švietimo programa turi apimti užsienio kalbos ir užsienio kalbos mokymo pradinėse klasėse metodikos mokymo dalys, programos apimtis ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Mokymus baigę asmenys turi būti pasiekę ne žemesnį nei B2 užsienio kalbos lygį).

3.2. Galimos veiklos:

3.2.1. metodinės literatūros rengimas, leidyba, įsigijimas;

3.2.2. ne ilgesnės kaip 4 savaičių trukmės užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienyje, skirtos pradinių klasių mokytojams;

4. inovatyvių švietimo metodų kūrimas, diegimas ir sklaida:

4.1. Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros), Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių, apimančių XIII–XX a., skaitmeninės sisteminės duomenų bazės, skirtos mokiniams, mokytojams kūrimas, diegimas ir sklaida.

4.2. Inovatyvios, tęstinės gimtosios kalbos kvalifikacijos tobulinimo programos gimtosios kalbos mokytojams įgyvendinimas (trukmė – ne mažiau kaip 100 valandų per dvejus metus), į mokymosi programą įtraukiant naujus literatūros, kalbos ir kultūros tyrinėjimus, pasiekimus, retoriką, kūrybinio mąstymo ugdymo metodus.

4.3. Lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimas, kūrybinio mąstymo ugdymo metodikos ir metodinės bei mokomosios medžiagos parengimas, ekspertavimas ir sklaida (skelbimas e-mokyklos portale, pristatymai ne mažiau kaip 10 savivaldybių).

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: viešieji juridiniai asmenys.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Galutinė paraiškų pateikimo data - 2010 m. gruodžio 20 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2010 m. gruodžio 20 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2.

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 264 6243 (Danguolė Ona Mikšiūnienė); (8 ~ 5) 231 4521 (Asta Kulbačiauskienė); (8 ~ 5) 241 3167 (Rolandas Černiauskas – konsultacijos finansiniais klausimais); (8 ~ 5) 231 4392 (Anžela Petkevičienė – konsultacijos finansiniais klausimais)

Faks.: (8 ~ 5) 260 8281

El. p.: danguole.miksiuniene@esf.lt; asta.kulbaciauskiene@esf.lt; rolandas.cerniauskas@esf.lt; anzela.petkeviciene@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-10-20

Susiję kvietimai