Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 02 priemonei „Idėja LT“

Paramos priemonė1
VP2-1.3-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-08-26         Galioja iki: 2010-09-08        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
8 561 486,91 €
Prašomas finansavimas:
10 111 650,90 €
Skirtas finansavimas:
2 730 754,53 €

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 02 priemonei „Idėja LT“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Idėja LT“ kvietimas Nr. 02

Veiksmų programa
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

Prioritetas
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Uždavinys
Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje

Priemonė
Idėja LT

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojamas labai  mažų, mažų, vidutinių įmonių planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų atlikimas, siekiant padėti šioms įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką

Galimi pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų vidutinių įmonių kategorijų, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir atitinkantys visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Priemonės  projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1 ir 7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus 

Kvietimo suma
29 561 102 litai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Kvietimas stabdomas, kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršija kvietime nurodytą sumą, kai dėl nepakankamo susidomėjimo šia priemone bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos priemonei numatytos lėšos arba 2012 m. sausio 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Kvietimas stabdomas paskelbiant viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.lvpa.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja paskelbimo dieną.
Siunčiant registruotu laišku išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietimo sustabdymo diena arba 2012 m. sausio 31 d.

Kur priimamos paraiškos
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, Liepų g. 42-2, LT-92107 Klaipėda;
Tel. (8 46) 302013, faks. (8 46) 410681, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos ir Panevėžio skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informacijos nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 2687448, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2009-07-24 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-394 (Žin., 2009, Nr. 96-4081), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-394  (Žin., 2009, Nr. 96-4081) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančių tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3) nuostatomis.
Kvietimo suma gali būti padidinta jei bus sutaupyta arba nepanaudota Ekonomikos augimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721) (toliau – Nutarimas Nr. 788) šios priemonės aprašymo dalyje „Finansavimo planas“ numatyta bei po 1-ojo kvietimo teikti paraiškas nepaskirstyta projektams galima skirti finansavimo lėšų suma.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2009-08-26

Susiję kvietimai