Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“

Paramos priemonė1
VP2-1.4-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-06-19         Galioja iki: 2011-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
7 733 723,35 €
Prašomas finansavimas:
11 125 619,03 €
Skirtas finansavimas:
2 313 714,61 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 01

Veiksmų programa
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

Prioritetas
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Uždavinys
Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje

Priemonė
Inoklaster LT

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:
  - tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;
  - klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu;
  - klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar administravimu;
  - mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

Galimi pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai yra viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniai asmenys, kurie atitinka visas Priemonės Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. Projektai įgyvendinami be partnerių.

Kvietimo suma
26,703 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu, kurio galutinis terminas negali būti vėlesnis nei 2012 m. sausio 31 d. 16 val., t.y. paraiškos turi būti gautos viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje iki nurodyto termino pabaigos.
Siunčiant registruotu laišku išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. sausio 31 d.
Kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršija kvietime nurodytą sumą, kvietimas stabdomas paskelbiant viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimą leidinyje „Informaciniai pranešimai“, bent viename Lietuvos dienraštyje bei interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.lvpa.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja paskelbimo dieną.

Kur priimamos paraiškos
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, Liepų g. 42-2, LT-92107 Klaipėda;
Tel. (8 46) 41068, faks. (8 46) 410681, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos ir Panevėžio skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos Agentūros darbo valandomis.  

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos
tel. (8 5) 2687448, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2009, Nr. 36-1389, Nr. 39-1477), Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2009-06-08 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-276 (Žin., 2009, Nr. 71-2903), Paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), Priemonės specialiosios (B) dalies formą ir jos pildymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-276 (Žin., 2009, Nr. 71-2903) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Valstybės pagalbos schema yra patvirtinta Europos Komisijos sprendimu Nr. N 636/2008. Finansavimas teikiamas vadovaujantis Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemos (OL 2006 C 323, p.1) nuostatomis.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2009-06-19

Susiję kvietimai