Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas skirtas stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą ir sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę

Paramos priemonė1
VP2-1.4-ŪM-03-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-01-23         Galioja iki: 2009-03-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
5 792 400,37 €
Prašomas finansavimas:
10 902 431,08 €
Skirtas finansavimas:
6 401 289,00 €

Kvietimas teikti paraiškas skirtas stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą ir sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Inogeb LT-1“ kvietimas Nr. 01

Veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetas
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP)

Uždavinys
Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje

Priemonė
Inogeb LT-1

Remiamos veiklos sritys
Priemonės lėšomis bus finansuojamas šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas, kaip nurodyta priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (Aprašas) 6.1.1-6.1.3 punktuose (neekonominė veikla); inovacijų paramos paslaugų, skirtų konkretiems naudos gavėjams, teikimas srityse išvardytose Aprašo 6.2.1-6.2.10 punktuose (ekonominė veikla).

Galimi pareiškėjai
Viešosios įstaigos, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkančios visas Aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus. Projekte numatytos veiklos gali būti įgyvendinamos kartu su Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse registruotais viešaisiais juridiniais asmenimis. Partneriai turi atitikti Aprašo 13 ir 14 punktuose nustatytus reikalavimus.

Kvietimo suma
20 mln. litų

Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti gauta Agentūroje iki 2009 m. kovo 23 d. 16 val.
Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2009-03-23

Kur priimamos paraiškos
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniuje: Vilniaus ir Alytaus skyrius, Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Tel. (8 5) 2687437, faks. (8 5) 2109092, vilnius@lvpa.lt
Kaune: Kauno ir Marijampolės skyrius, K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;
Tel. (8 37) 332308, faks. (8 37) 332521, kaunas@lvpa.lt
Klaipėdoje: Klaipėdos ir Tauragės skyrius, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda;
Tel. (8 46) 390856, faks. (8 46) 390856, klaipeda@lvpa.lt
Šiauliuose: Šiaulių ir Telšių skyrius, Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;
Tel. (8 41) 439974, faks. (8 41) 595502, siauliai@lvpa.lt
Utenoje: Utenos skyrius, Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena;
Tel. (8 389) 50450, faks. (8 389) 50449, utena@lvpa.lt
Paraiškos priimamos agentūros darbo valandomis.

Kur galima gauti informaciją
Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos
tel. (8 5) 2687448, 2687411, faksu (8 5) 2687409, el. paštu info@lvpa.lt

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
Dokumentus pareiškėjams (Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą, patvirtintą 2008-07-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2008-12-05 Lietuvos Respublikos  ūkio ministro įsakymu Nr. 4-624 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 147-5928), paraiškos dėl projekto finansavimo formą (bendrąją (A) dalį ir jos pildymo instrukciją, projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), specialiąją (B) dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-624 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 147-5928) ir kitus dokumentus galima rasti ir atsisiųsti iš interneto svetainių www.esparama.lt, www.ukmin.lt, www.lvpa.lt, taip pat gauti atvykus į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros skyrius šiame kvietime nurodytais adresais.

Kita reikiama informacija
Lėšų suma gali būti padidinta atsižvelgiant į Kvietimo metu gautų paraiškų skaičių ir kokybę.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-23

Susiję kvietimai