Pažangios elektroninės paslaugos VP2-3.1-IVPK-14-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-14-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
32 209 981 €
Prašomas finansavimas:
64 339 581,64 €
Skirtas finansavimas:
30 412 439,37 €

Pažangios elektroninės paslaugos

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Pažangios elektroninės paslaugos“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – įgyvendinti pažangius ir inovatyvius projektus, skirtus vartotojams aktualioms ir naudingoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms perkelti į elektroninę terpę.

Remiamos veiklos:

veiksmai, susiję su valstybės biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų teikiamų administracinių paslaugų ir teikiamų ir (ar) administruojamų viešųjų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, perkėlimu į elektroninę erdvę, kuriant pažangias, inovatyvias, interaktyvias, aktualias, naudingas ir patogias elektronines paslaugas;

veiksmai, susiję su kokybiškai naujų (tradiciniais, t. y. šiuo metu naudojamais, bendravimo tarp viešojo administravimo institucijų ir gyventojų ar verslo įmonių kanalais neteikiamų), inovatyvių, naudingų elektroninių paslaugų gyventojams ir verslo subjektams sukūrimu;

veiksmai, susiję su viešųjų elektroninių paslaugų, skatinančių verslo įmones naudotis inovatyviais elektroninio verslo sprendimais, sukūrimu.

 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių steigėja yra valstybė, ir privatūs juridiniai asmenys, įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, parengtus vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 (Žin., 2009, Nr. 137-5998).

 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato    gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas procentiniai punktai 40 veiksmų programos rodiklis
elektroninių paslaugų, suteiktų verslo subjektams ir gyventojams, skaičius po 2 metų nuo visų  priemonės projektų įgyvendinimo skaičius 10 000 000 papildomas rodiklis
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo procentai 30 papildomas rodiklis
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo procentai 70 papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos

skaičius

30

 

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

85000000

15000000

0

0

0

100000000

 

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Sąjungos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2010)1047, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.

Priemonės lėšomis nefinansuojami ir veiksmai, susiję su valstybės biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų teikiamų administracinių paslaugų ir teikiamų ir (ar) administruojamų viešųjų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, perkėlimu į elektroninę erdvę, kurių kūrimas finansuotas arba finansuojamas priemonių VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ ir VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ lėšomis.

 

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai