Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-12-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-12-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
10 829 949 €
Prašomas finansavimas:
14 381 381,65 €
Skirtas finansavimas:
12 207 471,42 €

Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė "Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje" (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas (toliau šiame skirsnyje vadinama – IRT), kurti sprendimus, padedančius išsaugoti lietuvių kalbą visose viešojo valstybės gyvenimo srityse, ir sudaryti galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai jais naudotis.

Remiamos veiklos:

interneto svetainės, kurioje būtų sudaryta galimybė visuomenei viešai ir nemokamai naudotis esamais ir kuriamais naujais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais, produktais ir paslaugomis, sukūrimas;

esamo lietuvių kalbos tekstyno papildymas;

lietuvių kalbos garsyno kūrimas;

edukacinių, lietuvių kalbai skirtų, skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas;

visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas;

programoms lokalizuoti reikalingų priemonių parengimas;

naujų lietuvių kalbos kompiuterinių šriftų kūrimas ir esamų tobulinimas;

lietuvių kalbos ir tautosakos paveldo kartotekų skaitmeninimas;

vienakalbių ir daugiakalbių žodynų skaitmeninimas;

komandų ir frazių atpažintuvo ir jo pritaikymų kūrimas;

lietuvių ištisinės šnekos atpažintuvo, garsyno ir jų pritaikymų kūrimas;

lietuvių šnekamosios kalbos (balso) sintezatoriaus ir jo pritaikymų kūrimas;

automatinio vertimo iš lietuvių kalbos į anglų kalbą sistemos sukūrimas ir iš anglų kalbos į lietuvių kalbą sistemos sukūrimas;

automatinio vertimo iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą ir iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą sistemos sukūrimas;

lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės priemonių ir jų pritaikymų kūrimas;

lietuviškų interneto svetainių analizės sistemos ir jos pritaikymų kūrimas.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, kurių steigėja yra valstybė.

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninių sprendimų vartotojų, teigiamai vertinančių šiuos sprendimus, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių sprendimų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios lietuvių kalbos elektroninės paslaugos)

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis

sukurti elektroniniai sprendimai, skirti išsaugoti lietuvių kalbą

skaičius

10

papildomas rodiklis

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

33579439

5925783

0

0

0

39505222


Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai