ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (1.programa) VP1-5.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.1-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.5 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
27 225 725 €
Prašomas finansavimas:
9 792 142,6 €
Skirtas finansavimas:
24 570 181,59 €

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (1 programa)

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, taip pat tobulinti valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, administruojančių Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiamos veiklos:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos rengimas, įgyvendinimas, valdymas, priežiūra, kontrolė, auditas;

valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos administravimo funkcijas, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius).

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637).

 (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 (į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato valstybės tarnautojai ir kiti pareigūnai, pakėlę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo kursuose bent kartą per metus) ir toliau vienerius metus po mokymo programos užbaigimo dirbantys Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
Produkto Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir kiti pareigūnai, pakėlę kvalifikaciją (dalyvavę mokymo kursuose bent kartą per metus)

skaičius

procentai

96

50

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

56146611

0

0

0

0

56146611

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, priimančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690.


Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-11-23

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos