Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas VP3-2.2-ŠMM-06-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-06-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
21 673 424 €
Prašomas finansavimas:
24 476 599,21 €
Skirtas finansavimas:
22 838 081,63 €

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

2011 m. rugsėjo 21 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas, patalpas, įrangą, baldus ir ugdymo priemones.

Remiamos veiklos:

mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas, modernizavimas (patalpų, įrangos, baldų, ugdymo priemonių atnaujinimas);

mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas, pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių (gabių, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų) turintiems vaikams (nuo gimimo iki 7 metų) ugdyti, švietimo pagalbai teikti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

savivaldybių administracijos;

mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

6000

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai

skaičius

60

veiksmų programos rodiklis
modernizuotos mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas ir / arba priešmokyklinio ugdymo programas

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

(į viršų)

Finansavimo planas

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

74834000

0

13206000

0

0

88040000

(į viršų)

Priemonė skirta Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1057 (Žin., 2007, Nr. 106-4344), įgyvendinti. Siekiant užtikrinti tolygų modernizuotų įstaigų pasiskirstymą Lietuvos Respublikos teritorijoje, siūloma skiriamas lėšas skirstyti proporcingai savivaldybių skaičiui regione.

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

13344150

37363624

24126226

0

0

74834000

1.

Alytaus

0

0

1107564

3101181

2002477

0

0

6211222

2.

Kauno

0

0

1774772

4969362

3208788

0

0

9952922

3.

Klaipėdos

0

0

1561266

4371544

2822768

0

0

8755578

4.

Marijampolės

0

0

1107564

3101181

2002477

0

0

6211222

5.

Panevėžio

0

0

1334415

3736362

2412623

0

0

7483400

6.

Šiaulių

0

0

1561266

4371544

2822768

0

0

8755578

7.

Tauragės

0

0

894058

2503363

1616457

0

0

5013878

8.

Telšių

0

0

894058

2503363

1616457

0

0

5013878

9.

Utenos

0

0

1334415

3736362

2412623

0

0

7483400

10.

Vilniaus

0

0

1774772

4969362

3208788

0

0

9952922

 (į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

3002430

15078902

27779843

22338120

6634705

74834000

1.

Alytaus

0

0

249202

1251549

2305727

1854064

550680

6211222

2.

Kauno

0

0

399323

2005494

3694719

2970970

882416

9952922

3.

Klaipėdos

0

0

351284

1764232

3250241

2613560

776261

8755578

4.

Marijampolės

0

0

249202

1251549

2305727

1854064

550680

6211222

5.

Panevėžio

0

0

300243

1507890

2777984

2233812

663471

7483400

6.

Šiaulių

0

0

351284

1764232

3250242

2613560

776260

8755578

7.

Tauragės

0

0

201163

1010286

1861250

1496654

444525

5013878

8.

Telšių

0

0

201163

1010286

1861250

1496654

444525

5013878

9.

Utenos

0

0

300243

1507890

2777984

2233812

663471

7483400

10.

Vilniaus

0

0

399323

2005494

3694719

2970970

882416

9952922

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-16

Susiję kvietimai