Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas VP3-2.2-ŠMM-04-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
21 614 342 €
Prašomas finansavimas:
24 535 546,05 €
Skirtas finansavimas:
21 606 938,91 €

Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą.

Remiama veikla: universalių daugiafunkcių centrų steigimas ir plėtra modernizuojant švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų (ar kitų tai veiklai pritaikytų patalpų) infrastruktūrą: patalpų remonto (rekonstravimo) darbai, įstaigų patalpų aprūpinimas įranga ir baldais.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

22800

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

52

veiksmų programos rodiklis

universalūs daugia­funkciai centrai, kuriems steigti ir plėtoti skirta parama

skaičius

76

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331(Žin., 2008, Nr. 7-257), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

74630000

0

13170000

0

0

87800000

(į viršų)

Atsižvelgiant į tai, kad priemonės veiklos skirtos kaimiškųjų šalies vietovių gyventojams (priemonės tikslinė grupė – kaimo gyventojai), nutarta priemonei skiriamas lėšas paskirstyti proporcingai kaimo gyventojų šalies regionuose skaičiui (2007 metų pradžios duomenimis).

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

0

24820000

49810000

0

74630000

1.

Alytaus

0

0

0

0

1622039

3252593

0

4874632

2.

Kauno

0

0

0

0

4207328

8447776

0

12655104

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

2280081

4582520

0

6862601

4.

Marijampolės

0

0

0

0

2035036

4079439

0

6114475

5.

Panevėžio

0

0

0

0

2600063

5225069

0

7825132

6.

Šiaulių

0

0

0

0

3017705

6051915

0

9069620

7.

Tauragės

0

0

0

0

1678084

3367156

0

5045240

8.

Telšių

0

0

0

0

1588320

3182859

0

4771179

9.

Utenos

0

0

0

0

1718169

3441871

0

5160040

10.

Vilniaus

0

0

0

0

4073175

8178802

0

12251977

 (į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

0

11169000

36065499

27395501

74630000

1.

Alytaus

0

0

0

0

729336

2355077

1790219

4874632

2.

Kauno

0

0

0

0

1894262

6116709

4644133

12655104

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

1027548

3318026

2517027

6862601

4.

Marijampolės

0

0

0

0

914741

2953764

2245970

6114475

5.

Panevėžio

0

0

0

0

1171628

3783271

2870233

7825132

6.

Šiaulių

0

0

0

0

1357034

4381958

3330628

9069620

7.

Tauragės

0

0

0

0

755024

2438028

1852188

5045240

8.

Telšių

0

0

0

0

713699

2304585

1752895

4771179

9.

Utenos

0

0

0

0

771778

2492126

1896136

5160040

10.

Vilniaus

0

0

0

0

1833950

5921955

4496072

12251977

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai