Elektroninė demokratija: regionai VP2-3.1-IVPK-05-R

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-05-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 649 103 €
Prašomas finansavimas:
5 648 717,4 €
Skirtas finansavimas:
5 749 310,27 €

Elektroninė demokratija: regionai

2010 m. gegužės 12 d. LRV nutarimo Nr. 524 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektroninė demokratija: regionai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti elektronines priemones, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita.

Remiama veikla – veiksmai, skirti informacinių ir ryšių technologijų sprendimams, didinantiems viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinantiems bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas, kurti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės demokratijos paslaugos)

skaičius

10

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

16579440

2925783

0

0

0

19505223

 

Skiriamų lėšų suma yra proporcinga regionų gyventojų skaičiui.

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

                                                                                                   (litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007

metai

2008 metai

2009

metai

2010

metai

2011

metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

6631776

9947664

0

0

0

16579440

1.

Alytaus

0

0

357519

536278

0

0

0

893797

2.

Kauno

0

0

1335706

2003559

0

0

0

3339265

3.

Klaipėdos

0

0

734204

1101306

0

0

0

1835510

4.

Marijampolės

0

0

358846

538268

0

0

0

897114

5.

Panevėžio

0

0

571062

856593

0

0

0

1427655

6.

Šiaulių

0

0

704361

1056541

0

0

0

1760902

7.

Tauragės

0

0

255390

383085

0

0

0

638475

8.

Telšių

0

0

342266

513399

0

0

0

855665

9.

Utenos

0

0

354203

531305

0

0

0

885508

10.

Vilniaus

0

0

1618219

2427330

0

0

0

4045549

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007

metai

2008 metai

2009 metai

2010

metai

2011

metai

2012

metai

2013

metai

2014

metai

2015

metai

Suma

 

Iš viso

0

0

663178

2984300

6963364

5968598

0

0

0

16579440

1.

Alytaus

0

0

35752

160883

375395

321767

0

0

0

893797

2.

Kauno

0

0

133571

601068

1402491

1202135

0

0

0

3339265

3.

Klaipėdos

0

0

73420

330392

770914

660784

0

0

0

1835510

4.

Marijampolės

0

0

35885

161480

376788

322961

0

0

0

897114

5.

Panevėžio

0

0

57106

256978

599615

513956

0

0

0

1427655

6.

Šiaulių

0

0

70436

316962

739579

633925

0

0

0

1760902

7.

Tauragės

0

0

25539

114926

268159

229851

0

0

0

638475

8.

Telšių

0

0

34227

154020

359379

308039

0

0

0

855665

9.

Utenos

0

0

35420

159392

371913

318783

0

0

0

885508

10.

Vilniaus

0

0

161822

728199

1699131

1456397

0

0

0

4045549

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-09-29

Susiję kvietimai