1VP. Informavimas ir viešinimas VP1-5.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.5 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
898 616 €
Prašomas finansavimas:
163 924,93 €
Skirtas finansavimas:
812 473,94 €

1VP. Informavimas ir viešinimas

2009 m. rugsėjo 30 d. LRV nutarimo Nr. 1234 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „1VP. Informavimas ir viešinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos teikiamą paramą ir įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti viešą informacijos apie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis, pabrėžiant Europos socialinio fondo, kaip pagrindinio finansinio instrumento Europos užimtumo politikai įgyvendinti, svarbą.

Remiamos veiklos:

informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimas;

informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas;

informavimo ir viešinimo stebėsena.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Finansų ministerija, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

galimi pareiškėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

Produkto

įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir kita)

skaičius

7

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9825656

0

0

0

0

9825656

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, priimančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690. 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-10-13

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos