Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-04-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
15 663 025 €
Prašomas finansavimas:
23 646 554,47 €
Skirtas finansavimas:
16 341 572,3 €

Studijų sistemos efektyvumo didinimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos 
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti studijų sistemos prieinamumą ir efektyvumą.

Remiamos veiklos:

aukštųjų mokyklų vidaus valdymo sąrangos tobulinimas (įskaitant strategijų, valdymo tobulinimo koncepcijų parengimą ir aukštųjų mokyklų tarybų narių kompetencijų ugdymą);

neformaliu būdu įgytų kvalifikacijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštojo mokslo sistemoje;

studijų sistemos kokybės vadybos sistemų kūrimas ir įgyvendinimas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

aukštosios mokyklos;

asociacijos.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
asmenys, kurie siekė gauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimą

skaičius

95

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

650

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1720

veiksmų programos rodiklis
aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

25

veiksmų programos rodiklis
aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas (iš visų aukštųjų mokyklų)

procentai

50

veiksmų programos rodiklis
aukštosios mokyklos, kuriose įdiegtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų  kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

 

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

49385994

7316089

0

1406496

0

58108579

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai