Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas VP1-2.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 157 320 €
Prašomas finansavimas:
5 792 400,38 €
Skirtas finansavimas:
5 147 083,82 €

Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas

2011 m. liepos 13 d. LRV Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos 
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams pagrindus.

Remiamos veiklos: švietimo bendruomenių ir jų lyderių savarankiškumo skatinimas, mokymo organizavimas tobulinant švietimo institucijų valdymą.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
Produkto mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

810

veiksmų programos rodiklis
parengtos studijų programos

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

14788244

2609690

0

0

0

17397934

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-23

Susiję kvietimai