Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas VP3-1.4-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 551 357 €
Prašomas finansavimas:
9 847 623,28 €
Skirtas finansavimas:
7 604 067,33 €

Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL 2008 L 164, p. 19), reikalavimus, nustatyti vandensaugos, potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo ir jūros aplinkos apsaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti.

Remiamos veiklos:

Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas;

Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų preliminarus potvynių rizikos įvertinimas, potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių, potvynių rizikos valdymo planų parengimas.

jūros aplinkos būklės įvertinimo, geros Baltijos jūros rajono aplinkos būklės nustatymo, jūros aplinkos apsaugos tikslų ir jų rodiklių nustatymo dokumentų, jūros aplinkos būklės stebėsenos programos parengimas.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Aplinkos apsaugos agentūra.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

upių baseinų rajonai, kuriems nustatyti vandensaugos ir potvynių rizikos valdymo tikslai

procentas

100

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas direktyvų 2000/60/EB ir 2007/60/EB įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

parengti upių baseinų rajonų valdymo planai ar jų dalis

skaičius

4

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengti potvynių rizikos valdymo planai ar jų dalis

skaičius

4

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas direktyvos 2007/60/EB įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

parengti potvynių rizikos valdymo planai ar jų dalis

skaičius

4

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas direktyvos 2007/60/EB įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengti jūros aplinkos apsaugos dokumentai

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20400000

3600000

0

0

0

24000000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Aplinkos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai